Rekisteri- ja tietosuojaseloste2019-06-20T10:40:31+03:00

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Elossa henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.6.2019. Viimeisin muutos 20.6.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Elossa, 2094716-2
Kuljun asematie 1 a as 2
37560 Lempäälä
040 8422661
elossa@elossa.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katía Uusikartano, 040 8422661, elossa@elossa.fi

3. Rekisterin nimi

Elossa asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tietoja käytetään myös suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella.

Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys, y-tunnus

Tiedot tilatuista palveluista

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoituksiin. Valmennusten ja mentoroinnin aikana tehdyt muistiinpanot tuhotaan asiakassuhteen päätyttyä ja täytetyt harjoituslomakkeet, valmennustehtävät ym. asiakasta hyödyttävä materiaali luovutetaan asiakkaalle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän sähköpostiin, elossa@elossa.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.